Press "Enter" to skip to content

Pogodbe o delu v razmerju do pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Pogodbe o delu ali podjemne pogodbe so pogodbe, ki v marsikaterem aspektu spominjajo na pogodbe o zaposlitvi. Podjemno pogodbo ali pogodbo o delu skleneta naročnik in izvajalec, njen predmet pa je izvedba nekega dela.

Skoraj vedno je v interesu delavca skleniti pogodbo o zaposlitvi za določen čas ali še bolje za nedoločen čas. Vendar to zaradi številnih razlogov velikokrat ni mogoče. Zaradi tega so se uveljavile tudi druge pogodbe o delu, kot je na primer podjemna pogodba za delo v tujini, pogodba o avtorskem delu ter pogodba o delu za upokojence.

Pogodbe o delu za določen čas

Kakšna je definicija pogodbe o delu in kako je povezana s pogodba o zaposlitvi za določen čas?

Pogodba o delu ali podjemna pogodba je pogodba civilnega prava, s katero se prevzemnik posla (izvajalec ali podjemnik) zavezuje opraviti določen posel kot sta na primer izdelava ali popravilo stvari, telesno ali umsko delo ter druga dela, naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal. Plačilo se lahko določi s pogodbo, lahko pa je določeno z obvezno tarifo ali s kakšnim drugim obveznim aktom.

Ena izmed največjih slabosti podjemne pogodbe je ta, da izvajalec z njo ni zavarovan kot zaposleni s pogodbo o zaposlitvi za določen čas ali za nedoločen čas. Izvajalcu ne pripadajo drugi prejemki, ki gredo iz naslova delovnega razmerja – kot je na primer regres ali božičnica. Poleg tega izvajalcu niso kriti prispevki za socialno varnost ter za zdravstveno varstvo. Naročnik pa lahko pogodbo relativno enostavno tudi odpove.

Pogodba o delu v tujini

Podjemna pogodba se sklene za občasna in časovno omejena dela. Predmet podjemne pogodbe ali pogodbe o delu je lahko:

  • zdelava stvari (gre predvsem za storitve proizvodnega obrtništva pa tudi večjih investicijskih ureditev);
  • popravilo stvari (obrtniške storitve);
  • fizično ali umsko delo.

Pogodbe o delu ne smejo vsebovati elementov delovnega razmerja

Podjemno pogodbo lahko skleneta dve fizični osebi, lahko pa sta stranki pogodbe tudi pravna oseba in fizična oseba. Kljub vsemu pa velja na tem mestu opozoriti, da izvajalec ne sme opravljati dela po pogodbi o delu, če obstajajo elementi delovnega razmerja. Med slednje štejemo:pogodba o zaposlitvi za določen čas

  • prostovoljno vključitev delavca v organiziran delovni proces delodajalca;
  • delo za plačilo;
  • osebno delo;
  • nepretrgano opravljanje dela;
  • delo po navodilih in pod nadzorstvom delodajalca.

V tem primeru je potrebno skleniti pogodbo o zaposlitvi.

Kako je v primeru pogodbe o delu s plačilom dohodnine?

Velikokrat pa naletimo tudi na vprašanje o tem, kako je pri pogodbi o delu s plačilom dohodnine. Nasploh v našem pravnem redu velja, da se akontacija dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja izračuna in plača po stopnji 25 % od davčne osnove. Gre za dohodek, vključno s povračili stroškov in bonitetami, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % in prispevke za socialno varnost, ki bremenijo prejemnika dohodka.

Pogodba o avtorskem delu